Общи търговски условия за продажба и доставка

 

1. Сфера на приложение

1.1 Долу изложените условия за търговия, доставка и разплащане важат за всички договори, доставки и други услуги, включително консултации и даване на информация.

1.2 Те важат и за всички бъдещи договори с Рейтрон Груп ЕООД, както и за бъдещи доставки и консултации.

1.3 Насрещни условия ще бъдат оспорени.

2. Приключване на договора

Приемането на поръчката става, чрез доставка или потвърждение на поръчката. Съдържанието на потвърждението на поръчката, а в случай, че такова липсва, на стоковата разписка и на фактурата, е релевантно за размера на доставката и предоставената услуга. В случай, че има отклонение от поръчката, се приема, че клиентът го приема, ако не писмено не предяви претенции в 4- дневен срок.

3. Цени

3.1 Нашата оферта важи за 4 седмици. След този срок начисляваме валидните към момента на доставка цени. В случай, че няма изрична оферта, по правило важат цените от нашата ценова листа в деня на доставката.

3.2 Всички цени са франко склада на Рейтрон в гр. София.

3.3 ДДС не е включен в цените и бива начислен в отделна позиция във фактурата.

3.4 Повишаването на цените на материалите и разходите, увеличения на цените от страна на нашите доставчици, повишени данъци и такси, промени във валутните курсове с повече от 5%, както и увеличения на цените поради форсмажорни обстоятелства, ни дават право да правим промени в ценовите листи , без да дължим предизвестие.

4. Условия на плащане

4.1 Ако с конкретен договор не е договорен друг начин на плащане, важи следното: в рамките на 5 дни от датата на фактурата. За поръчки под 1000 български лева не се дава отстъпка. Отстъпки се осигуряват само при условие, че са изпълнени всички плащания по по-ранни доставки. Плащането трябва да се извърши независимо от постъпването на стоката и евентуални рекламации. Място на изпълнение на плащанията е София.

4.2 Нашите фактури следва да бъдат платени в уговорените срокове. В случай, че клиента е в просрочие с други фактури, покупната цена е дължима веднага.

4.3 При просрочие до 30 дни имаме право да начисляваме лихва в размер на 0,15% на ден или 0,5% на ден от стойността на неплатената фактура, когато просрочието е над 30 дни .

4.4 Всички договорки за частични плащания важат само тогава, когато споразумените плащания бъдат направени. При неспазване на договорка за частично плащане имаме право да изискаме моментално плащане без оглед на падежа на дадена вноска.

4.5 В случай, че клиентът не спази задължението си да плати или изпадне в несъстоятелност, тогава цялата сума става веднага дължима, включително и вноски с по- късен падеж. В случай, че дължимото не бъде изплатено веднага, имаме право да изискаме предмета на сделката без оглед на всякакви права за задържане от страна на клиента.

4.6 Падежът на плащане не може да бъде отложен чрез предявяване на претенции за услуги, компенсации и други. Заради подобни претенции клиентът няма право да задържа плащането или да игнорира фактурата. Наши задължения към 3- ти страни могат да бъдат приспаднати от задължението само в случай на съдебно постановление или наше съгласие.

4.7 Нашите служители нямат право да приемат плащания в брой.

4.8 Отказ на плащания или изравняване на задължения чрез компенсации поради евентуални непризнати от нас претенции на купувача са недопустими.

5. Условия на доставка

5.1 Доставката е за сметка и на риск на купувача. Ние не носим отговорност за нарушаване на целостта и загуби по време на транспорта. Нямаме задължение да застраховаме стоката.

5.2 В случай, че изпращането на стоката е забавено по причини, зависещи от купувача, тогава с наближаване готовността за изпращане на стоката, рискът преминава към купувача.

5.3 Всички доставки се извършват за сметка на купувача.

6. Срок на доставка

6.1 Информацията за сроковете за доставка посочена в офертата е ориентировъчна и необвързваща.

6.2 Задължението за доставка от наша страна бива замразено, в случай, че клиентът има просрочени задължения към нас. В случай, че клиентът забави плащането си повече от 30 дни, или платежоспособността му се влоши, имаме право да прекратим всички все още неизпълнени договори за доставка, или да изискваме предварително плащане.

6.3 Претенции от страна на клиента относно всякакви вреди или неблагоприятни последствия поради забавяне са изцяло изключени, т. е. не носим отговорност за закъснели доставки и не поемаме разноски, особено ако са причинени от трети, като доставчици или транспортни предприятия.

7. Право на собственост

7.1 Доставените от нас стоки остават наша собственост до пълното изплащане на всякакви задължения на клиента към нас, без значение по какъв повод са възникнали. Ако клиентът плаща с менителница или чек, задължението е покрито едва тогава, когато те бъдат осребрени.

7.2 Не изцяло платените стоки не могат да бъдат депозирани, препродавани или прехвърляни. В случай, че съдия- изпълнител наложи запор над доставената стока, нашата собственост трябва да се обяви, чрез назоваването на нашата фирма и адрес. При евентуален запор трябва да бъдем незабавно уведомени. В случай, че доставените стоки бъдат продадени въпреки забраната, тогава нашето право на собственост се прехвърля върху възникналото от тази продажба вземане. Веднага след възникването на вземането на клиента от трети страни, клиентът е задължен да уведоми своя клиент за нашето право право на собственост.

8. Гаранция, замяна, отговорност

8.1 Доставените стоки трябва да бъдат веднага проверени от клиента и установените дефекти да бъдат детайлно описани върху стоковата разписка или товарителницата. В случай, че проверката не може да бъде извършена веднага при приемането на стоката, установените при последваща проверка дефекти трябва да бъдат писмено заявени в 4 дневен срок след доставката, в противен случай всякакви претенции, особено за замяна, няма да бъдат уважени.

8.2 Ако доставената стока има дефекти или покаже грешки при работа в рамките на гаранционния срок следва ремонт по наш избор или съответно замяна в рамките на разумен срок. Други или последващи отстъпки, особено в цената, не могат да бъдат направени. Нормалното износване, експлоатация не по предназначение, прекомерна експлоатация, небрежност и изменения без нашето одобрение изключват всякаква гаранция.

8.3 Отговорност от наша страна за последващи дефекти е изключена.

8.4 Гаранция в полза на трети страни е изключена. При възникване на претенция, клиентът приема, че ние носим отговорност само в рамките на предоставената от производителя гаранция.

8.7 Клиенти, на които се дава на разположение електронна програма за улесняване на поръчките им при нас, нямат право да я променят, копират, дават на трети страни или използват за друго. Предоставянето и на разположение на клиента е безплатно. Не сме отговорни за възможни смущения в програмата.

9. Рекламации

9.1 Връщане на стока може да бъде направено само при писмено уведомяване и при предварително зададените от нас условия. При всички положения изпращането на стоката става за сметка и риск на клиента.

10. Място на изпълнение, действащ съд, приложимо право.

10.1 Като място на изпълнение важи София.

10.2 Действащ съд е съответния съд в София.

10.3 Приложимо е българското право. Не се прилагат международни правни споразумения.

София, 2023 г.